Δικαιώματα, Υποχρεώσεις και Κανονισμοί

 • Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του γίνεται αυτόματα μέλος της ένωσης φοιτητών της Ακαδημίας.
 • Οι φοιτητές συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο τους στο Συμβούλιο της Ακαδημίας, στην Ακαδημαϊκή επιτροπή, στην Διοικητική επιτροπή και με δύο εκπρόσωπους στην πειθαρχική επιτροπή.
 • Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα σύστασης συλλόγων και ομάδων μέσα στα πλαίσια σκοπών και δραστηριοτήτων της φοίτησης τους.
 • Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα χρήσης της δανειστικής βιβλιοθήκης στα πλαίσια των κανόνων αυτής και του οπτικοακουστικού αρχείου.
 • Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να ζητούν απο την Ακαδημία έγγραφη πιστοποίηση στοιχείων που σχετίζονται με τη φοίτηση τους, όπως αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, πιστοποιητικό φοίτησης κτλ.
 • Κάθε φοιτητής επιλέγει τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο απο τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού.
 • Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο σύστημα υγείας που τους παρέχεται απο την Ακαδημία μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας Univeral Life, νοουμένου ότι θα καταβάλουν το σχετικό ασφάλιστρο.

Οι φοιτητές είναι υπόχρεοι όπως:

 • Παίρνουν μέρος σε συναυλίες της Ακαδημίας τουλάχιστον δυο φορές το τρίμηνο είτε στο κύριο όργανο τους είτε στο δεύτερο όργανο είσε σε έργα μουσικής δωματίου.
 • Παρακολουθούν διαλέξεις, σεμινάρια ή  master classes που οργανώνει η Ακαδημία.
 • Ζητούν έκγριση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε μουσική δραστηριότητα εκτός Ακαδημιας, με την προυπόθεση οτι θα αναφέρεται ότι ειναι φοιτητές της Ακαδημίας.
 • Μη φοιτούν σε άλλή μουσική σχολή ταυτόχρονα.
 • Προσέρχονται έγκαιρα στις αιθουσες διαλέξεων.
 • Ειδοποιούν τον καθηγητή τους σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν αν παρουσιαστούν στο μάθημα.
 • Προμηθεύονται έκγαιρα τα απαιτούμενα για το μάθημα βιβλία.
 • Παρακολουθούς τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στους ειδικούς πίνακες της Ακαδημίας.
 • Οι φοιτητές που εγγράφονται καταβάλλουν το σύνολο των διδάκτρων για το έτος φοίτησης του και είναι υπόχρεοι να καταβάλλουν τα δίδακτρα και άλλα τέλη στις ημερομηνίες που καθορίζει η Ακαδημία.
 • Δίδακτρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, εκτός στις περιπτώσεις που οι φοιτητές αποσύρονται για σοβαρότατο οικογενεικό λόγω ή λόγω υγείας και έπειτα απο παρουσίαση σχετικών πιστοποιητικών.
 • Οι αδικαιολόγητες απουσίες φοιτητών απο διαλέξεις και μαθήματα, μπορούν να αφαιρέσουν το δικαίωμα περαιτέρω φοίτησης.
 • Απουσίες είναι δικαιολογημένες μόνο σε περίπτωση ασθενέιας ή άλλου σοβαρού λόγου, έπειτα απο προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού.
 • Η είσοδος επισκεπτών στις τάξης κατα τη διάρκεια μαθημάτων και διαλέξεων,γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα καθηγητή.

Δίδακτρα:   €8.000 ετησίως ( Συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών).

Δικαίώματα εγγραφής:  €55 κάθε διδακτικό έτος.

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος