Διαδικασία εγγραφής

Οι φοιτητές εγγράφονται με το όνομα που είναι δηλωμένοι στο δελτίο ταυτότητας ή στο διαβατήριό τους.
Για εγγραφή φοιτητών απαιτούνται:
α. Συμπλήρωση αίτησης εγγραφής.
β.  Δήλωση γονέων ή άλλου προσώπου ότι είναι  υπεύθυνοι για την καταβολή των διδάκτρων του φοιτητή.
γ. Πιστοποιητικό γέννησης.
δ.  Καταβολή του σχετικού δικαιώματος εγγραφής στο ταμείο της Σχολής.
ε.  Πιστοποιημένο αντίγραφο απολυτηρίου Μέσης Παιδείας ή άλλο
ισοδύναμο πιστοποιητικό του εξωτερικού, αναγνωρισμένο επίσημα από το
Κράτος που έχει εκδοθεί.
στ. Δύο φωτογραφίες.
Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος