Εγγραφή φοιτητών

 

 

 

(α) Κριτήρια εισδοχής των φοιτητών.

 

Εισαγωγικές εξετάσεις

 

 1. Οι φοιτητές γίνονται δεκτοί στην σχολή έπειτα από εισαγωγικές εξετασεις στο όργανο, στην αρμονία και στα ακουστικά.
 2. Το επίπεδο του οργάνου πρέπει να είναι Ανωτέρας Σχολής και άνω ή Grade VIII και άνω, και το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τρία έργα διαφορετικών εποχών, συνολικής  διάρκειας  δέκα πέντε λεπτών . Η από μνήμης εκτέλεση δεν είναι υποχρεωτική.
 1. Το επίπεδο της αρμονίας πρέπει να είναι Γ΄ έτος (υποχρεωτικό αρμονίας) και άνω ή Grade VIII και άνω. Η εξέταση θα είναι γραπτή με βάση θέματα για εναρμόνιση. Η ύλη της αρμονίας περιλαμβάνει:

 

 

 

α) Συγχορδίες και οι αναστροφές τους (τετράφωνες, κύριες και δευτερεύουσες συγχορδίες, αρμονικές αλυσίδες).

 

 

 

β) Μετατροπίες όλων των ειδών σε κοντινές και μακρινές   κλίμακες.

 

 

 

             γ) Ξένους φθόγγους.

 

 

 

 4.Το επίπεδο των ακουστικών πρέπει να είναι α) προφορικό: αναγνώριση  τονικότητας, συγχορδιών, πτώσεων, μετατροπιών και β) γραπτό: μουσική  ορθογραφία (dictée) μελωδίας οκτώ μέτρων σε τονικότητα μέχρι τρεις διέσεις ή υφέσεις.

 

 

 

 1. Κάθε φοιτητής πρέπει να είναι απόφοιτος από σχολείο μέσης παιδείας εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης ή να κατέχει άλλο ισοδύναμο προσόν. (Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στην Σχολή είναι απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της Κύπρου ή του εξωτερικού.)

 

 

 

 1. Το τι είναι ισοδύναμο προσόν θα αποφασίζεται από την σχολή κατά περίπτωση, αλλά λογικά να μην παραβιάζεται η ισοδυναμία. Νοείται ότι εξαιρετικά ταλέντα είναι δυνατόν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις χωρίς απολυτήριο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προηγηθεί σχετική αίτηση και ακρόαση ενώπιον ειδικής ad hoc ως προς τούτο επιτροπής που θα προεδρεύει απαραίτητα ο Καλλιτεχνικός Σύμβουλος της Σχολής. Νοείται, επίσης, ότι πρέπει να ειδοποιηθεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και να δοθεί η σχετική άδεια από τους αρμοδίους του Υπουργείου.

 

 

 

 1. Οι υποψήφιοι για τις εισαγωγικές εξετάσεις πρέπει α) να συμπληρώσουν σχετική αίτηση μέχρι τις 20 Αυγούστου για το εξάμηνο που αρχίζει τον Σεπτέμβριο και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου για το εξάμηνο που αρχίζει τον Φεβρουάριο β) να παρουσιάσουν το απολυτήριο του Λυκείου και γ) το δικαίωμα των € 50.

 

 

 

 1. Οι εξετάσεις γίνονται μετά τις 20 Αυγούστου για το α΄ εξάμηνο ή τις 20 Ιανουαρίου για το β΄ εξάμηνο, σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται έγκαιρα.

 

 

 

 1. Η εγγραφή των επιτυχόντων γίνεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τα μαθήματα αρχίζουν για το α΄ εξάμηνο του 1ου έτους την πρώτη Δευτέρα έπειτα από τις 15 Σεπτεμβρίου και για το β΄εξάμηνο την πρώτη Δευτέρα έπειτα από τις 15 Φεβρουαρίου.
 2. Φοιτητές που προέρχονται από το τμήμα του Ωδείου του Ελληνικού Κολλεγίου Μουσικής και έχουν περάσει την Ανωτέρα Σχολή στο όργανο και την Γ΄ Αρμονία εισέρχονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις στο 1ο έτος.

 

 

 

 1. Οι υποψήφιοι αλλοδαποί φοιτητές επιπρόσθετα, θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο με γενικό βαθμό τουλάχιστον 50/100 και με βαθμό στην Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον 50/100 ή να κατέχουν απολυτήριο με γενικό βαθμό τουλάχιστον 50/100 και με ελάχιστο επίπεδο γνώσης την εξέταση IELTS με βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) ή άλλη ισοδύναμη
  εξέταση. Ο όρος «ισοδύναμη εξέταση» περιλαμβάνει και τη φοίτηση τουλάχιστον ενός έτους σε πρόγραμμα ανώτερης εκπαίδευσης σε αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών στη χώρα προέλευσης του αλλοδαπού φοιτητή. Οι φοιτητές που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν δικαιούνται να εγγραφούν σε προπαρασκευαστικά προγράμματα (foundation courses). Φοίτηση σε προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών των αξιολογημένων προγραμμάτων σπουδών δικαιούνται μόνοι υποψήφιοι αλλοδαποί φοιτητές που συγκεντρώνουν βαθμολογία 50% και άνω στο απολυτήριο τους αλλά δεν έχουν επιτύχει στις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας που περιγράφονται πιο πάνω. 12. Για τους υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές των εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης/πιστοποίησης (franchise/validation) απαιτούνται τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής που ακολουθεί το μητρικό ίδρυμα στη χώρα προέλευσής του.

 

 

 

 

 

 

 

(β) Διαδικασίες εγγραφής

 

 

 

 

 

 

 

 1. Οι φοιτητές εγγράφονται με το όνομα που είναι δηλωμένοι στο δελτίο ταυτότητας τους ή στο διαβατήριο τους.

 

 

 

 1. Για εγγραφή φοιτητών απαιτούνται:

 

 

 

  α. Συμπλήρωση αίτησης εγγραφής.

 

 

 

  β. Δήλωση γονέων ή άλλου προσώπου ότι είναι υπεύθυνοι για την καταβολή των διδάκτρων του φοιτητή.

 

 

 

  γ. Πιστοποιητικό γεννήσεως.

 

 

 

  δ. Καταβολή του σχετικού δικαιώματος εγγραφής στο ταμείο της σχολής.

 

 

 

  ε. Πιστοποιημένο αντίγραφο απολυτηρίου Μέσης Παιδείας ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό του εξωτερικού  αναγνωρισμένο επίσημα από το Κράτος που έχει εκδοθεί.

 

 

 

στ. 2 φωτογραφίες.

 

 

 

Η εγγραφή ενός νέου φοιτητή έχει την έννοια της καταχώρησης μέσα στο Μητρώο Φοιτητών. Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται μόνο μια φορά, όχι κάθε χρόνο, ούτε κάθε εξάμηνο.

 

 

 

Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο Μητρώο Φοιτητών γίνεται λίγες μέρες προτού οι φοιτητές αρχίσουν για πρώτη φορά τα μαθήματα τους και ο ιδιος ο φοιτητής θα παρουσιάζεται και θα υπογράφει σε κατάλληλη στήλη του Μητρώου Φοιτητών. Μαζί με την  καταχώρηση στο Μητρώο Φοιτητών, ο φοιτητής θα συμπληρώνει το «΄Εντυπο  Εγγραφής Νέου Φοιτητή».

 

 

 

)  Χρονικές περίοδοι εγγραφής των φοιτητών στην Ακαδημία

 

 

 

Οι εγγραφές στη σχολή διεξάγονται από την 15η Ιουλίου μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου και από την 15η Δεκεμβρίου μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου.

 

 

 

Για εξαιρετικούς λόγους και έπειτα από απόφαση του διευθυντή μπορεί κάποιος να εγγραφεί μετά από την λήξη των προθεσμιών.

 

 

 

Παραχώρηση θέσης φοιτητή για το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο  μπορεί να γίνει οποτεδήποτε νοουμένου ότι ο υποψήφιος ικανοποιεί τις πιο πάνω απαιτήσεις της Σχολής και του νόμου.

 

 

 

Ο υποψήφιος αυτός, αφού καταβάλει τη προκαταβολή στη Σχολή η οποία ανέρχεται σε € 300, θα καταχωρίζεται από την Σχολή σε ειδικό βιβλίο που ονομάζεται «βιβλίο παραχώρησης θέσεων φοιτητή της σχολής».΄Ετσι αν ο υποψήφιος τελικά δεν εγγραφεί, θα παραμείνει ανέπαφο το Μητρώο Φοιτητών, μέχρι να ξεκαθαρίσουν όσοι πράγματι θα εγγραφούν στη Σχολή.

 

 

 

  

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος