Υποχρεώσεις και δικαιώματα φοιτητών

 

 1. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να νοιώθουν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε εργασία αναλαμβάνουν.
 2. Απαγορεύεται η συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συναυλίες ή άλλες εκδηλώσεις χωρίς την έγκριση της σχολής. Αντιθετα επιβάλλεται η συμμετοχή τους εκεί όπου υποδεικνύεται από την διεύθυνση της Σχολής.
 3. Για να δοθεί η έγκριση συμμετοχής πρέπει ο φοιτητής να το ζητήσει γραπτώς τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν τη εκδήλωση και να συμφωνεί η διεύθυνση. Σε επείγουσα περίπτωση μπορεί και να ζητηθεί προφορικά η έγκριση.
 4. ΄Επειτα από την σχετική έγκριση, σε οποιαδηποτε εκδήλωση εκτός σχολής πάρουν μέρους φοιτητές, είναι υπόχρεοι να γράφουν στο πρόγραμμα ότι είναι φοιτητές της Σχολής αυτής.
 5. Η διεύθυνση της Σχολής μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση που έχει δώσει, αν δεν εκπληρούται ο σκοπός για τον οποίον έχει εκδοθεί.
 6. Οι φοιτητές είναι υπόχρεοι να παίρνουν μέρος σε συναυλίες της σχολής τουλάχιστον δύο φορές το τρίμηνο είτε στο κύριο όργανό τους είτε στο β΄όργανο είτε σε έργα μουσικής δωματίου.
 7. Οι φοιτητές είναι υπόχρεοι να παρακολουθούν διαλέξεις, σεμινάρια ή master classes που οργανώνει η Σχολή.
 8. Οι φοιτητές είναι υπόχρεοι να παρακολουθούν τουλάχιστον τέσσερεις συναυλίες το τρίμηνο κατά προτίμηση διαφορετικού χαρακτήρα, π.χ. ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, ορχηστρικής μουσικής, φωνητικής μουσικής. Έπειτα από τη συναυλία να ασκήσουν μια κριτική για το τι άκουσαν και να συζητήσουν με καθηγητή της Σχολής, όπου θα αναφέρουν προηγουμένως ότι θα παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη συναυλία.
 9. Οι φοιτητές με την εγγραφή τους οφείλουν να δηλώσουν στην γραμματεία την διεύθυνση της κατοικίας τους, σε περίπτωση δε μετοίκησης την νέα τους διεύθυνση.
 10. Οι φοιτητές οφείλουν να διαβάζουν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στους ειδικούς χώρους για την έγκαιρη ενημέρωση ή οποιαδήποτε υποχρέωση τους.
 11. Οι φοιτητές της Σχολής δεν επιτρέπεται να φοιτούν και σε άλλη μουσική σχολή.
 12. Η συμπεριφορά των φοιτητών προς τους καθηγητές, το προσωπικό της σχολής και τους συμφοιτητές τους οφείλει να είναι ευγενική και διακριτική.
 13. Οι φοιτητές να σέβονται την περιουσία της Σχολής. Είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προξενήσουν.
 14. Οι φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται στη Σχολή 10 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος.
 15. Οι φοιτητές οφείλουν να ειδοποιούν τον καθηγητή τους σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να παρουσιαστούν στο μάθημα.
 16. Οι φοιτητές οφείλουν να προμηθεύονται έγκαιρα τα απαιτούμενα για το μάθημα βιβλία.
 17. Αν χρειαστεί να μεταφερθεί κάτι από μια αίθουσα σε άλλη, να επιστρέφεται στην αρχική του θέση.
 18. Η άσκηση των φοιτητών σε όργανα της Σχολής επιτρέπεται μόνο έπειτα από άδεια της διεύθυνσης.
 19. Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει δικό του όργανο για εξάσκηση. Μπορεί να χρησιμοποιεί όργανα ή εξοπλισμό της σχολής έπειτα από άδεια της διεύθυνσης. Μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιεί τα βιβλία, λεξικά, DVDs, CDs, βιντεοκασέτες ή περιοδικά της Σχολής τις ώρες που είναι ανοικτή η βιβλιοθήκη δηλ. 9.00 – 14.00  τις εργάσιμες μέρες, και σε μη εργάσιμες μέρες κατόπιν ειδικής διευθέτησης. Μπορεί να κάνει φωτοτυπίες καταβάλλοντας 5 σεντ για χαρτί Α4 και 20 σεντ για χαρτί Α3.
 20. Οι φοιτητές είναι υπόχρεοι να καταβάλλουν τα δίδακτρα και άλλα τέλη στις ημερομηνίες που καθορίζει η σχολή.
 21. Οι φοιτητές που εγγράφονται στη Σχολή είναι υπόχρεοι για την καταβολή των διδάκτρων για όλο το έτος.
 22. Φοιτητές που καθυστερούν την καταβολή των διδάκτρων ή εξετάστρων για δεκαπέντε μέρες και δεν συμμορφώνονται ούτε έπειτα από υπενθύμιση της γραμματείας για ακόμα δέκα μέρες αποκλείονται από την περαιτέρω φοίτηση στη Σχολή.
 23. Δίδακτρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται εκτός στις περιπτώσεις που οι φοιτητές αποσύρονται από τη σχολή έπειτα από σοβαρότατο οικογενειακό λόγο ή λόγω υγείας και έπειτα από παρουσίαση σχετικών πιστοποιητικών.
 24. Φοιτητές οι οποίοι λόγω ασθενείας ή άλλης δικαιολογημένης αιτίας δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα για διάστημα μέχρις ενός μηνός δεν δικαιούνται επιστροφή ή συμψηφισμό των διδάκτρων.
 25. Οι φοιτητές είναι υπόχρεοι να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα.
 26. Σε εξαιρετικές δικαιολογημένες περιπτώσεις, με τη συνέναιση του ειδικού καθηγητή, μπορεί να επιτρέψει η διεύθυνση την προσωρινή μη συμμετοχή του φοιτητή σε κάποιο μάθημα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ν α υποβληθεί σχετική αίτηση γραπτώς.
 27. Φοιτητής που απουσιάζει αδικαιλόγητα τιμωρείται. Πέντε συνεχείς αδικαιολόγητες απουσίες ή δέκα πέντε άδικαιολόγητες σποραδικές απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου, αφαιρούν το δικαίωμα της περαιτέρω φοίτησης. Η ποσότητα των απουσιών μπορεί να αλλάξει αν το Υπουργείο δώσει διαφορετική οδηγία. Οι απουσίες των φοιτητών σημειώνονται από τον κάθε καθηγητή σε ειδικό κατάλογο.
 28. Η κρίση για τη δικαιολογημένη ή μη απουσία απόκειται στο Διευθυντή, ο οποίος, αν κρίνει, παραπέμπει το θέμα στην Πειθαρχική Επιτροπή.
 29. Φοιτητής που είναι αναγκασμένος να διακόψει για κάποιες μέρες τα μαθήματα του, είναι υπόχρεος να το δηλώσει προηγουμένως στην γραμματεία και να εκθέσει τους λόγους.
 30. Απουσίες είναι δικαιολογημένες μόνο σε περίπτωση ασθενείας ή άλλου σοβαρού λόγου έπειτα από προσκόμηση σχετικού δικαιολογητικού.
 31. Φοιτητής που επιθυμεί να αποχωρήσει πριν την λήξη του διδακτικού έτους, οφείλει να δικαιολογήσει την αιτία.
 32. Όποιος αποχωρήσει χωρίς να δώσει έγγραφη δικαιολογία,δεν γίνεται πλέον δεκτός στην σχολή.
 33. Όλοι οι φοιτητές ειναι υπόχρεοι να παρακάθονται στις εξετάσεις της σχολής.
 34. Όσοι αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται στις εξετάσεις θεωρούνται ότι αποχώρησαν από την σχολή.
 35. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στις αίθουσες διδασκαλίας

36.Απαγορεύονται οι τσίχλες σε     οποιοδήποτε χώρο της σχολής.

 1. Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στη σχολή γίνεται αυτόματα μέλος της ένωσης φοιτητών της σχολής.
 2. Οι φοιτητές συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο τους στο συμβούλιο της
 3. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να σκέπτονται, να δρουν και να εκφράζονται ελεύθερα μέσα στο χώρο της σχολής με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβαίνουν τους κανονισμούς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της σχολής.
 4. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να ζητούν από την σχολή έγγραφη πιστοποίηση στοιχείων που σχετίζονται με την φοίτηση τους, όπως αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, πιστοποιητικό φοίτησης κ.τ.λ.
 5. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα σύστασης συλλόγων υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των σκοπών και δραστηριοτήτων τους από τη διεύθυνση της σχολης.

 

 1. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στο σύστημα υγείας που θα παρέχεται από τη σχολή μέσον της ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life νοουμένου ότι θα καταβάλλουν το σχετικό ασφάλιστρο.

 43. Φοιτητής είναι δυνατόν να εξασφαλίσει υποτροφία ολική ή μερική αν έχει πάρει διάκριση στο κύριό του όργανο και σε άλλα τουλάχιστον τέσσερα από τα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα που θα έχει εξεταστεί στο προηγούμενο έτος.

 

 1. Για κάθε φοιτητή ορίζεται από τη Σχολή Ακαδημαϊκός Σύμβουλος από τα μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού, ο οποίος συμβουλεύει το φοιτητή για θέματα σπουδών.

 

 

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος