Μεταγραφή φοιτητών

Μεταγραφές από άλλα ιδρύματα επιτρέπονται στην Ακαδημία αν οι υποψήφιοι έχουν καλή ακαδημαϊκή επίδοση και προέρχονται από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας από την οποία προέρχονται.

Η επιτυχημένη βαθμολογία στα μαθήματα από τις σχολές που προέρχονται αναγνωρίζεται από την Ακαδημία και οι σχετικές πιστωτικές μονάδες μεταφέρονται στο αναλυτικό δελτίο επίδοσης (transcript) ως μεταφερόμενες πιστωτικές (διδακτικές) μονάδες (ΜΔΜ).

Follow Us
Opening Hours

Mon-Fri: 8 AM – 5 PM

Address

Μουσική Ακαδημία ARTE
Αναστασίου Λεβέντη 34–36
Λευκωσία 1097
Κύπρος